top of page

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."

COOKIES

ORIGO arkitekter arbetar aktivt och medvetet för att vara del av en hållbar
samhällsutveckling där sociala och ekologiska frågor har en särställning. Vi påstår att detta fördjupar gestaltningsförmågan och ger en rikare arkitektur med många synergieffekter.

 

Vårt verksamhetssystem bygger på SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi arbetar kontinuerligt med granskning och förbättring av systemet med utgångspunkt i erfarenhetsåterföring för att följa nya krav och behov. Vi drar nytta av vår kollektiva kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder.

 

 

Miljö i projekt: Kloka val som håller i drift är ekonomiskt och hållbart.
Miljö i vår vardag: Gör inget onödigt och återbruka.

 

ORIGOs miljöledningssystem omfattar både direkt och indirekt miljöpåverkan. Genom vår kontorsverksamhet påverkar vi miljön direkt och genom våra arkitektuppdrag påverkar vi
miljön indirekt. Vi arbetar systematiskt med att minimera vår negativa miljöpåverkan, både på kontoret och i våra uppdrag. I vår arbetsmetod har vi redan från projektstart ett integrerat
miljöarbete med checklistor och mallar från vårt ledningssystem.

 

Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder välja de bästa lösningarna för att optimera god miljö samt social och ekonomisk hållbarhet. Genom kloka val av lösningar och material
som håller över tid kan vi optimera den miljöpåverkan som är en direkt följd av vår egen verksamhet.

Inköp – Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter, leverantörer och system ska
miljö vägas in som en parameter. Livslängden på produkter ska beaktas och onödiga inköp minimeras. ORIGO ska, förutom att väga in miljöaspekter vid val av leverantörer, verka för att
minska leverantörernas miljöpåverkan.

Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. ORIGO arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska vara miljömärkt.

Återbruk – Genom digitalisering av våra processer kan vi minimera produktion av fysiskt material. Det fysiska material som vi ändå har behov av ska i första hand återbrukas och i andra hand återvinnas. Vi återbrukar, källsorterar och återvinner material i vardagen såväl som vid sällanköp.

Resor – Vi försöker minimera antalet resor genom digitala möten när det är lämpligt. Vid behov av resor i tjänst övervägs alltid val av färdmedel, exempelvis tåg istället för flyg och kollektivtrafik istället för bil. Som en del i det arbetet har vi även en kontorscykel för kortare resor.

Miljövänlig utformning och funktionsmässig hållbarhet – Vi tar ett helhetsgrepp om den byggda miljön som vi skapar för att bidra till långsiktig hållbarhet. Vi verkar för en flexibel arkitektur som kan stå kvar länge med möjlighet till förändrade funktioner. Miljöpåverkan ska alltid vägas in som en aspekt vid val av stomme, material, byggnadsform m.m. Vi ska i våra uppdrag föreslå så energieffektiva lösningar som möjligt för att minimera projektets klimatpåverkan och energianvändning, vid både byggnation och under förvaltningsskede.

 

Föreskrivna material – Vi ska i vår roll stötta våra kunder att välja miljösmarta produkter i förhållande till miljömässig hållbarhet, livslängd samt investerings- och driftskostnader. Vi följer utvecklingen av olika byggnadsmaterial med låg miljöbelastning. Genom granskning av material i olika miljödatabaser kan vi bidra till att minska användandet av miljöfarliga ämnen Vid val av material ska livscykel, transportsätt samt plats för produktion vägas in.

Forskning och utbildning – Vi följer forskning och utveckling och ser genom utbildning till att vi har lämplig kompetens för våra uppdrag. På ORIGO driver vår miljögrupp ett strukturerat och systematiskt arbete med ständig förbättring och erfarenhetsåterföring.

bottom of page