KVALITET

ORIGO arkitekter arbetar aktivt och medvetet för att vara del av en hållbar
samhällsutveckling där sociala och ekologiska frågor har en särställning. Vi påstår att detta
fördjupar gestaltningsförmågan och ger en rikare arkitektur med många synergieffekter.

Vårt verksamhetssystem bygger på SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi arbetar
kontinuerligt med granskning och förbättring av systemet med utgångspunkt i
erfarenhetsåterföring för att följa nya krav och behov. Vi drar nytta av vår kollektiva
kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder.

KVALITETSPOLICY
ORIGO arkitekter har sedan 50-talet varit med och bidragit med samhällsnyttig arkitektur i alla
skalor. Vi är stolta över vår långa historia och trygga erfarenhetsbank. Detta arv förvaltar
vi genom att blicka såväl framåt som bakåt för att skapa innovativ och väl genomtänkt
arkitektur.

Vi är inte krångliga
Vi är en lyhörd samarbetspartner som har ett tätt och prestigelöst samarbete med beställare,
konsulter, brukare och myndigheter. Genom en positiv dialog som bygger på förtroende och
samverkan skapar vi kvalitet och hittar tillsammans smarta lösningar.

Effektiva verktyg
Genom vår höga CAD- och BIM-kompetens drar vi nytta av smart teknik, vilket ger en
kvalitetssäker arbetsprocess. Med intelligenta 3D-modeller styr vi arbetet och effektiviserar
kommunikationen med våra samarbetspartners, från skiss till förvaltningsskede.

Blicka framåt och bakåt
Vi ska fortsätta värna vår långa historia samtidigt som vi genom utbildning och
erfarenhetsåterföring stärker vår kompetens inför framtida projekt. Genom att följa forskning
och utveckling kan vi med historiens hjälp balansera nya lösningar med beprövad erfarenhet.

Vi ritar lagom mycket
Genom att förstå vårt uppdrag och de krav och förväntningar som finns på oss från
beställare, brukare och samhälle levererar vi precis det material som behövs i varje projekt
och skede. För att detta ska vara genomförbart behöver vi förstå projektets ramar och
avgränsningar. Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt med starka och tydliga
arkitektoniska värden inom projektets ekonomiska verklighet.

Arkitektur utgår från behov
Den arkitektur vi skapar utgår från människan och människans behov. Väl genomtänkta
miljöer svarar också mot individens, gruppens, verksamhetens och samhällets behov. Genom
analys och eftertänksamhet skapar vi inom projektets ramar vackra, inkluderande och
funktionella platser.

Med blick för helheten
Som arkitekter ser vi på våra projekt som en helhet sammansvetsad av en mängd
beståndsdelar. Genom att hela tiden betrakta delarna, deras samverkan och påverkan på
helheten skapar vi mervärden inom projektets ramar. Vi ser funktionen som vår utgångspunkt,
men samma funktion kan gestaltas på en mängd olika sätt. Vi påstår att estetik och funktion
går hand i hand när projektet betraktas med blick för helheten.

Vi tar ansvar hela vägen
Vi tar ett helhetsansvar för både projekt och kundrelationer. Med engagerade beställare
skapar vi arkitektur som står sig över tid och som ses med stolthet av oss, våra kunder och
allmänheten. På så vis blir våra projekt goda referenser och erfarenheter för framtida arbete.